หะดีษที่ 23 - ความประเสริฐของการเลี้ยงอาหารละศีลอด