पूजाहरूका विधिहरूको बारेमा ज्ञान (व्रतको बारेमा फतवाहरू)