Dispozita per ate qe ka harruar kompensimin gjersa e ka arritur Ramazani tjeter