Nuk kanë ditur asgjë për Islamin, a janë të obliguar t’i kompensojnë adhurimet?