Nuk obligohet agjerimi i diteve ne vazhdimesi gjate kompensimit te Ramazanit