'ഫിദ്‌യ' നോമ്പ്‌ ഖളാഅ്‌ വീട്ടുന്നതിന്‌ മുമ്പ്‌ കൊടുക്കല്‍.